top of page

Rekisteriseloste GDPR ja informointiasiakirja – Valmennus- ja terapiapalvelu SUORA. Tässä yhdistetyssä rekisteriselosteessa (523/1999) 15 §) ja informointiasiakirjassa (henkilötietolaki 24 §).  kuvataan, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä verkkosivustomme muiden kanavien, kuten sosiaalinen media, kautta (jäljempänä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Lisäksi tämä seloste koskee sellaisia henkilötietorekistereitä, joita Valmennus- ja Terapiapalvelu SUORA käyttää liiketoiminnassaan.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Valmennus- ja Terapiapalvelu SUORA (Y-tunnus:2272373-6)

asiakaspalvelu@terapiasuora.fi

Pekka Romppanen
045 125 8243
asiakaspalvelu@terapiasuora.fi

2. Rekisterin nimi

 

​Valmennus- ja Terapiapalvelu SUORAn yhteystieto- sekä kontaktointirekisreri sivustolta kerättyjen yhteystietojen osalta.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Sivuston kautta (Chät- lomake tai yhteydenottolomake) kerättyjä tietoja käytetään Valmennus- ja terapiapalvelu SUORAlle tietoja antaneen henkilön sekä Valmennus- ja terapiapalvelu SUORAn väliseen asiakassuhteeseen, sekä palveluiden, markkinoinnin tai muiden liiketoimintojen kehittämiseen.

Henkilötietoja kerätään rekisteröitävien henkilöiden suostumuksella. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa koska tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

4. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään työnhakijan (myöhemmin ’’rekisteröity’’) osalta käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, joita ovat ainakin:​

  • etu- ja sukunimi,

  • osoite

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • Mahdolliset muut yhteydenottajan henkilökohtaisesti, vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot

5. Rekisterin tietolähteet

 

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Tietoja voidaan myös hankkia kolmannen osapuolen ylläpitämistä rekistereistä, johon rekisteröity on luovuttanut tietojaan ja antanut luvan niiden luovuttamiseksi rekisterinpitäjälle sekä rekisteröidyn julkiseksi saattamia tietoja. 

6. Tietojen käsittely, siirtäminen ja säilytys

 

Valmennus- ja terapiapalvelu Suora käsittelee tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa todetussa laajuudessa ja käyttötarkoituksessa noudattaen voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeen.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa siirtämisestä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Rekisteröityä koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelytarkoitus huomioiden on perusteltua. Tiedot kuitenkin poistetaan, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt tai tietoja ei ole päivitetty taikka tarkastettu rekisteröidyn toimesta viimeisen kahden (2) vuoden aikana.

7. Tietojen oikeellisuus

 

Valmennus- ja terapiapalvelu SUORA ei vastaa rekisteröidyltä tai kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröity on velvollinen huolehtimaan jättämiensä tietojen ajantasaisuudesta ja tarkastamaan kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuuden.

 

8. Tarkastus- ja valitusoikeus

 

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle, mikäli rekisterinpitäjä on menetellyt lain tai tämän rekisteriselosteen vastaisesti.

 

9. Tietojen luovutukset

 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan tämän suostumuksella käyttää myös kolmannen suorittamaan asiakastutkimukseen, kehitystyöhön tai markkinointiin.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan säilyttää ja näin ollen siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja säilytetään kuitenkin sellaisissa maissa ja palveluntarjoajien toimesta, joiden tietoturvan tasosta on varmistuttu ja, jotka täyttävät Euroopan komission asettamat kriteerit.

10. Rekisterin suojaus

 

Henkilörekisterin tietoihin on pääsy ennalta määritellyillä henkilöillä ja he voivat käsitellä tietoja vain tehtävään rajatussa laajuudessa. Rekisteristä otetut tulosteet käsitellään niin, ettei ulkopuolisella henkilöllä ole niihin pääsyä.

bottom of page